Generelle vilkår for bedriftskunder

 1. GENERELT

Disse reglene regulerer enhver leveranse av tjenester fra Finn no AS eller dets datterselskaper (“FINN”), herunder også rubrikkannonsering på FINNs nettsteder (finn.no) og mobile applikasjoner (“FINNs kanaler”) der FINNs kunde er næringsdrivende (“Bedriftskunde”).

 

Disse reglene suppleres av FINNs generelle annonseregler og av de spesifikke annonsereglene for noen dedikerte områder

 

Avvik fra disse reglene og vilkårene kommer kun til anvendelse dersom dette uttrykkelig er akseptert av FINN og det konkret er angitt hvilke bestemmelser som skal fravikes.

 

Elektroniske kommunikasjonsmidler, herunder e-post og eventuelle elektroniske løsninger levert av FINN eller FINNs samarbeidspartnere kan benyttes for enhver kommunikasjon mellom FINN og Bedriftskunden.

 

 1. SPESIELT OM TILGJENGELIGGJØRING AV RUBRIKKANNONSER

Varighet på rubrikkannonsen kan varierer i de ulike markedene og også ut fra rubrikktype. Endringer av annonseobjekt eller republisering av en rubrikkannonse faktureres som en ny rubrikkannonse med mindre annet er avtalt.

 

FINN står fritt til å formidle hele eller deler av rubrikkannonsen i enhver annen kanal, herunder på ulike eksterne nettsteder.

 

 1. REKLAMEPLASS

FINN har rett til å benytte all plass på sidene ut over selve rubrikkannonsen til kommersielle formål, med mindre annet er avtalt.

 

 1. SPESIELT OM DISPLAY- OG BANNERANNONSERING

Ved kjøp av display- eller bannerannonsering på FINN gjelder de enhver tids gjeldende regler og retningslinjer fra Schibsted: https://schibstedforbusiness.com/no/retningslinjer/

 

 1. BETALING, PRISING OG PRISJUSTERING

Prisen Bedriftskunden skal betale fremgår av den til enhver tid gjeldende prisliste på det enkelte markedet, av FINNs ordrebekreftelse eller av særskilte avtaler med den enkelte Bedriftskunde. Med mindre annet er oppgitt er prisene eks. mva.

 

For Bedriftskunder på Torget som har avtale om annonsepakke skal beløpet betales forskuddsvis. Annonsepakkene er holdbare i 12 måneder fra kjøpsdato. For kjøp av enkeltannonser ut over annonsepakken (feks der annonsepakken er uttømt eller utløpt) vil fakturering skje månedlig på etterskudd, etter gjeldende pris for enkeltannonser.

 

Fakturering fra FINN skjer fortløpende med mindre annet er avtalt. Betalingsfrist er 14 dager, hvis ikke annet er avtalt skriftlig eller følger av faktura. Dersom Kunden ikke betaler innen den fastsatte betalingsfrist, påløper forsinkelsesrente i medhold av Forsinkelsesrenteloven.

 

Dersom det er påkrevet at bestillingsnummer/Purchase Order oppgis i fakturaen, er Bedriftskunden selv ansvarlig for å legge dette inn i eget felt ved annonseregistrering i FINNs brukergrensesnittet.

 

Avtaleinngåelser og de enkelte ordrer er betinget av at FINN finner Bedriftskunden kredittverdig, og dersom FINN anser det nødvendig kan det kreves sikkerhet for betalingen. 

FINN vil indeksregulere prisene en gang årlig ihht. SSBs konsumprisindeks (KPI). FINN forbeholder seg også retten til å gjøre øvrige endringer i priser i avtaleperioden. Eventuelle prisendringer utenom KPI-regulering skal varsles Bedriftskunden skriftlig og senest 1 måned før endringen iverksettes.

 

Dersom Bedriftskunden unnlater å betale ved forfall, forbeholder FINN seg retten til å umiddelbart stenge Bedriftkundens tilgang til FINNs kanaler inntil misligholdet er rettet opp. Blir tilgangen stengt som følge av mislighold fra Bedriftkundens side, kan FINN ilegge et gebyr for gjenåpning.

 

 1. GRENSESNITT

Bedriftskunden gis mulighet til å legge annonser inn i FINNs database i avtalt eller tilgjengeliggjort grensesnitt. Dersom Kunden ikke benytter overføringssystemer fra tredjeparter, eller grensesnittet mellom overføringssystemer og FINNs database ikke er tilgjengelig, skjer innlegging direkte fra FINN Admin eller Bedriftssenteret til FINN. Bedriftskunden er selv ansvarlig for at innleggingen og overføringen er korrekt.

 

Kundens annonse gjøres tilgjengelig i det grensesnitt som FINN til enhver tid benytter for de ulike kanalene (pc, mobil m.m.). Lenker, pekere, rammeverk, ikoner m.v. for tilleggstjenester skal følge de standarder FINN til enhver tid fastsetter.

 

 1. IMMATERIELLE RETTIGHETER

FINN innehar de immaterielle rettighetene til tekst, bilde, logo, design, brukergrensesnitt, databaser og annet materiale og informasjon som er tilgjengelig for deg på FINNs kanaler. Det samme gjelder den underliggende programkoden for tjenestene. Slikt materiale kan ikke brukes på annen måte enn det en normal bruk av FINNs kanaler nødvendiggjør. 

 

Med unntak av privat bruk er det ikke tillatt å kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, sende eller distribuere noe materiale eller informasjon fra FINNs kanaler uten forutgående skriftlig tillatelse fra FINN. 

 

Bruk av automatiserte tjenester (roboter, spidere, indeksering m.m.) samt andre fremgangsmåter for systematisk eller regelmessig kopi av innholdet i FINNs kanaler er heller ikke tillatt uten eksplisitt skriftlig samtykke fra FINN.

 

Uavhengig av det ovenstående gis bedriftskunden en rett til å benytte FINN-logoen, FINNs web-adresse og FINNs unike søkekode på alle varer og -tjenester som også annonseres gjennom FINNs kanaler, samt i eventuelle vindusutstillinger og salgslokaler tilknyttet FINN annonsen. 

 

 1. TILGANG TIL FINNS DATABASE

Bedriftskunden skal ikke gi utenforstående tilgang til FINNs databaser eller publiseringstjenester, og tilgangen skal begrenses til de personer som trenger tilgang for å tilgjengeliggjøre annonser for Bedriftskunden. Dersom personer tilknyttet Bedriftskunden ikke lenger har behov for tilgang er Bedriftskunden ansvarlig for å stoppe vedkommendes tilgang. Bedriftskunden har ikke anledning til å gi eller tillate uttrekk av noen data fra FINNs database til noen tredjeparter uten FINNs forutgående skriftlige samtykke.

 

 1. BRUK AV DATA LAGT INN I FINNS DATABASE

FINN har en evigvarende, ubegrenset og vederlagsfri rett til å benytte den informasjon og data som Bedriftskunden gjør tilgjengelig for FINN og som Bedriftskundens integrasjon med FINN genererer ("Informasjonen") til ethvert formål knyttet til utvikling, drift og markedsføring av nåværende eller fremtidige tjenester levert av FINN, selskaper helt eller delvis eiet av FINN, annet selskap som er kontrollert av FINNs morselskap Schibsted ASA eller annet selskap i Schibsted-konsernet, samt selskaper som FINN har avtale med ("FINNs Nærstående"). Bruksretten omfatter blant annet en rett til å kopiere, lagre, videreformidle og å gjøre Informasjonen tilgjengelig for allmennheten. FINN har videre rett til å bearbeide og videreutvikle Informasjonen, og FINN har eksklusiv eiendomsrett til slike bearbeidelser eller videreutviklinger. FINN står fritt til å gi tilsvarende bruksrettigheter til Informasjonen til enhver tredjepart som kan benytte Informasjonen i forbindelse med utvikling, drift og markedsføring av nåværende eller fremtidige løsninger, produkter eller tjenester levert av FINN eller FINNs Nærstående.

 

 1. ANSVARSBEGRENSNING

FINN garanterer ikke kontinuerlig, uavbrutt eller sikker tilgang til FINNs kanaler og Tjenester. FINNs kanaler eller Tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelige på grunn av vedlikehold eller av andre grunner, og FINN stiller ingen garantier for funksjon og tilgjengelighet. FINN vil i den grad det er praktisk prøve å gi informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. FINN kan ikke holdes  ansvarlig for eventuelle konsekvenser, skader eller tap som følge av at FINNs kanaler eller Tjenester ikke kan brukes som forutsatt.

 

FINNs kanaler er hovedsakelig en markedsplass med rubrikkannonser, som lar brukerne annonsere, selge og kjøpe varer og tjenester, FINN har ingen kontroll over og er ikke en part i transaksjonen mellom kjøper og selger og har intet ansvar for denne. FINNs kanaler vil i tillegg til rubrikkannonsene kunne komme til å inneholde tilbud, annonser, lenker eller tilsvarende til tjenester eller varer levert av andre enn FINN (“Tredjepartsinnhold”).

FINN erstatter kun direkte tap som har oppstått ved bruk av tjenestene og som er en direkte følge av grov uaktsomhet fra FINN sin side. FINN er under ingen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap. Ved tekniske feil som påvirker annonseringen eller der det viser seg at annonser er fjernet feilaktig erstattes høyst annonsekostnaden.

 

FINN garanterer ikke at Bedriftskunden oppnår ønsket effekt av å annonsere i FINNs kanaler. FINN er derfor ikke ansvarlig for tap, uteblitt fortjeneste, manglende salg eller få henvendelser ved annonsering. FINN har heller  ikke ansvar for tap som følge av uteblitte eller forsinkede annonsesvar, eller for feilaktig informasjon i annonseteksten.

 

 1. SKADESLØSHOLDELSE

Bedriftskunden er forpliktet til å holde FINN skadesløs for eventuelle krav som rettes mot FINN fra tredjeparter relatert til Bedriftskundens rubrikkannonser eller fordi Bedriftskunden ellers har handlet i strid med disse vilkårene, FINNs øvrige annonseregler eller i strid med gjeldende lov eller tredjeparts rettigheter.

 

 1. KOMMUNIKASJON OG OPPFØRSEL

FINN forventer en trivelig og saklig tone både i annonser og i kommunikasjon med annonsører, brukere og med FINN. Personkarakteristikker, rasistiske utsagn, hets, seksuell trakassering og andre krenkelser vil ikke bli tolerert.

 

 1. FINNS MELDINGSTJENESTE

Det er ikke tillatt med sending av søppelpost eller generelle markedsføringshenvendelser til FINNs brukere gjennom meldingstjenesten.

 

Meldinger utvekslet gjennom FINNs meldingstjeneste vil være gjenstand for maskinell, og tidvis manuell, kontroll. FINN og de ansatte i FINNs sikkerhetsavdeling kan kontrollere, filtrere, fjerne eller stoppe meldinger som i sitt innhold er støtende eller ulovlige, eller på annet vis bryter med FINNs regler, eller som vi har grunn til å tro strider mot annen relevant lovgivning.

 

 1. MISBRUK AV TJENESTEN

Misbruk eller forsøk på misbruk av FINNs kanaler eller Tjenester, feks ved manipulering eller forledning av bruksmønstre eller markedet er ikke tillatt.

 

 1. UTESTENGELSE FRA FINNS KANALER OG TJENESTER

FINN forbeholder seg retten til å utestenge en Bedriftskunde som misbruker, manipulerer eller anvender tjenestene på FINNs kanaler i strid med disse vilkårene eller øvrige annonseregler. Det samme gjelder dersom det er grunn til å anta at en Bedriftskunde bryter med FINNs ønske om å være en trygg og effektiv markedsplass.

 

Ved forsettlige, vesentlig eller gjentatte brudd på disse vilkårene eller annonsereglene vil Bedriftskunden utestenges fra FINNs kanaler uten forvarsel.

 

Dette gjelder også dersom FINN har grunn til å tro at en Bedriftskunde er involvert i ulovlige forhold knyttet til eksempelvis annonseringen, eller det foreligger andre særlige grunner til at videre bruk av FINNs kanaler ikke kan aksepteres.

 

Eksempler kan være gjentatte henvendelser brukere med klager om brudd på forbrukerkjøpsloven eller annen relevant lovgivning, politianmeldelser, misbruk av tjenesten eller andre former for uakseptabel atferd brukere, andre annonsører eller overfor FINN. Forhold som indikerer at det foreligger alvorlige og kritikkverdige forhold hos Bedriftskunden, og hvor videre annonsering eller annen bruk av FINNs kanaler kan medføre betydelige problemer for FINNs brukere kan også føre til utestengelse.

 

Utestenging medfører automatisk at samtlige annonser på FINN fra vedkommende Bedriftskunde vil bli fjernet. Det gis ikke refusjon for annonsekostnader ved ekskludering etter forsettlige regelbrudd. Bedriftskunden vil også miste tilgangen til FINNs tjenester som krever innlogging ved utestengelse.

 

 1. ENDRINGER I TJENESTEN

FINN forbeholder seg retten til å foreta løpende endringer i tjenesten. FINN vil på best mulig måte ivareta Bedriftkundens interesser, og fortløpende informere om viktige endringer.

 

Bedriftskunden dekker selv utviklingskostnader og investeringer på egne datasystemer, samt nødvendig oppgradering og vedlikehold.

 

 1. OPPSIGELSE OG OVERDRAGELSE

Avtalen inngått mellom FINN og Bedriftskunden løper frem til en av partene sier den opp med tre måneders varsel, med mindre annet er avtalt. 

 

For Bedriftskunder på Torget vil produkter/tjenester som allerede er bestilt, herunder klippekort for rubrikkannonser, ikke refunderes ved avtalens opphør, uansett årsak. Ved oppsigelse refunderes en forhåndsmessig andel av eventuelt forhåndsbetalt årsgebyr for butikktjenesten.

 

Bedriftskunden har ikke adgang til å overdra sine rettigheter og forpliktelser som gis i medhold av Avtalen uten skriftlig samtykke fra FINN. FINN har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen til FINNs Nærstående.

 

 1. TVISTER

Norsk rett får anvendelse på bruken av FINNs kanaler og ved tolkningen av disse reglene. For øvrig skal tvister skal avgjøres av alminnelige norske domstoler med Oslo tingrett som første instans.

 


Var denne artikkelen nyttig?
141 av 161 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.