Feilmelding ved overføring / Common Error Messages

You can get Error Messages when you transfer ads to FINN. This is an explanation on what the error can be and a possible solution to them.

 

Kontrakten er utgått eller feil i forhold til oversendte annonsetype

Kunden sin kontrakt har gått ut på dato, eller det oversendes en annonsetype som kunden ikke har kontrakt på.
Det kan også hende at den nåværende kontrakten inneholder søkersortering, noe som ikke fungerer for overførte annonser.
Ta kontakt med din kundekontakt i FINN for å få fornyet/endret kontrakten.

The customer's contract has expired or you have transferred an ad type that the customer does not have his contract.
It's also possible that the current contract contains "søkersortering", which does not work for transferred ads. This is only a problem on job ads.

Please contact your account manager in FINN to fix the contract. You can also send an email to bedrift@finn.no

 

Tildato må være etter fradato

Kan forekomme ved overføring av jobb eller bolig til salgs utland annonser der den maximale annonseringstiden/liggetid til annonsen har passert og man alikevel prøver å oppdatere annonsen.

Det kan også forekomme om man har lagt inn feil datoer for publisering eller at søknadsfristen på en jobb annonse er satt til en dato som er før publiseringsdatoen til annonsen.

Om det er en jobb annonse og det har gått over 42 dager fra den først ble publisert så må den sendes over med et nytt ordrenummer slik at den oppfattes som en ny annonse(og får ny finnkode).

For bolig til salgs utland gjelder det samme om det har gått over 1 år siden annonsen ble publisert.


May occur when transferring jobs or real estate for sale abroad where the maximum advertising time / length of the advertisement has passed and you try to update the ad.

It can also occur if you have used the wrong date for publication or that the deadline for a job ad is set to a date that is before the date of publication.

If it's a job ad and it's been over 42 days since it first was published you must send a new ORDERNO so that our system can perceived it as a new ad (and getting a new finnkode).

For real estate for sale abroad, the same applies if it has been over one year since the ad was published.

 

Beklager, annonsen ble ikke lagret korrekt

Vi har ikke fått laget gode nok beskrivelser på alle feilmeldinger og dette er dessverre en som kommer i visse tilfeller og som ikke forteller noe som helst.

Den forekommer stort sett når man har prøvd å overføre noe som hører til en annonse (nabolagsprofil, solgtinfo, annonsestop eller fornying) og annonsen ikke finnes hos FINN (eller man har brukt feil orderno (id).


We have not made good enough descriptions of all error messages and this is unfortunately one that not saying anything.

It mostly occurs when you have tried to transfer something that belongs to an ad (neighborhood profile, sold info, ad stop or renewal) and the ad is not found in FINN (or you have used the wrong orderno (id).

 

Tildato er satt for langt frem i tid i forhold til kontrakt/produktets gyldighetstid. Tildato vil bli justert.

Dette dukker ofte opp ved oppdatering av jobb annonser fordi de har en max ligge/publiseringstid på 42 dager.
Om man prøver å oppdatere datoen med en sluttdato som er lengre frem i tid enn 42 dager så får man ofte denne meldingen.
Det kan også forekomme av samme grunn på bolig til salgs i utlandet annonser fordi de har en max ligge/publiseringstid på 1 år.

Her må man oversende/publisere annonsen på nytt med et nytt ordrenummer slik at annonsen får en ny FINN-kode og da en ny liggetidsperiode.


This mostly occurs when updating job ads because they have a maximum length of 42 days.

If you try to update the date with an end date that is further into the future than 42 days you often get this message.
It can also occur for the same reason on housing for sale abroad of items because they have a maximum length of 1 year.

To resolve the problem you must publish the ad again with a new order number so that the ad gets a new FINN code.

 

Klarer ikke å identifisere bildefilene, sjekk at den er overført og at navnet er referert riktig i xmlfilen

Feilen forekommer om det er blitt forsøkt overført bilder på en annonse, men selve bildefilene ikke er med eller referansene til bildene ikke stemmer med bildefilnavnene.

The error occurs when you have tried to transfer pictures on an ad. Either you don't transfer the picture files, or the reference to the pictures is incorrect.

 

Premature end of file

Denne feilmeldingen kan forekomme dersom xml filen er ufullstendig eller at det er et eller annet spesialtegn som gjør at systemet vårt ikke klarer å lese hele xml filen.

You may get this error message if the xml file is incomplete or if you use special characters our system can't read.

 

The content of element type "CAR" must match "(...........................etc

Her har ikke xml filen som har blitt overført ikke blitt laget riktig i forhold til DTD filen.
Det kan være at xml filen mangler en eller flere tagger, eller at taggene er i feil rekkefølge i forhold til oppsettet i DTD filen.

The xml file that has been transferred is not according to our DTD.
It may be that the file is missing one or more tags, or tags are in the wrong order from what's in the DTD.

 

Postnummer: Dette feltet er obligatorisk.

Postnummer er obligatorisk for flere annonsetyper, bla Jobb annonser. Uten et postnummer vil annonsen ikke blir aktivert (og dermed ikke være søkbar på FINN).

The xml file is missing zipcode. ZIPCODE is mandatory and must be transferred for most ads.

 

Ugyldig postnummer

Forekommer om man enten har lagt inn et ugyldig nummer, f.eks mer eller mindre enn 4 tall, det inneholder mellomrom eller bokstaver eller at postnummeret ikke finnes (FINN prøver å oppdatere postnummer registeret sitt med Posten.no sitt offisielle postnummer register flere ganger årlig).

The zipcode is not valid. It may be many reasons for this. For example that the zipcode contain space, are more than 4 digits, are less than 4 digits, contain letters or that the zipcode not exist.

FINN.no update the zipcode database several times a year.


Var denne artikkelen nyttig?
4 av 25 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.