Vilkår Søkerhåndteringen

VILKÅR FOR BRUK AV SØKERHÅNDTERING

1. INNLEDNING

FINN tilbyr en tjeneste hvor Kunden får tilbud om å benytte seg av det elektroniske rekrutteringsverktøyet FINN Søkerhåndtering ("Tjenesten") for bruk i forbindelse med den enkelte stillingsannonse Kunden har gjort tilgjengelig på www.finn.no. Disse reglene suppleres av de spesifikke annonsereglene for FINN jobb, samt de særskilte reglene som nærmere regulerer bruk av FINNs kanaler i næringsvirksomhet, og eventuelle spesifikke avtaler du har gjort med FINN, slik som den inngåtte databehandleravtalen.

Ved å krysse av for "aksept" på nettsiden, aksepterer Kunden å være bundet av vilkårene som beskrevet nedenfor.

2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN

Tjenesten er en webbasert løsning hvor Kunden kan samle søknadsprosessene knyttet til stillingsutlysningene på FINN. Har du først valgt Tjenesten, vil alle søknader på stillingsannonsen komme inn i dette systemet, og man ikke fravelge Tjenesten etter opprettelse av annonsen, på andre måter enn å slette søknadene.

FINN forbeholder seg retten til å foreta løpende endringer i tjenesten.

3. VARIGHET

FINN er forpliktet til å gi Kunden tilgang til Tjenesten når disse vilkår, herunder databehandleravtalen er akseptert og stillingsannonse er gjort tilgjengelig på www.finn.no

 

4. KUNDENS FORPLIKTELSER

Kunden er behandlingsansvarlig i personopplysningslovens forstand for den behandling av personopplysninger som skjer gjennom bruk av Tjenesten. Kunden er således ansvarlig for overholdelse av de lover og regler som til enhver tid gjelder for behandling av personopplysninger.

Kunden er ansvarlig for at det ikke samles inn og behandles flere personopplysninger enn det som er nødvendig i rekrutteringsøyemed og for at slike opplysninger ikke senere benyttes til andre formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet, uten den registrertes samtykke. Kunden er videre ansvarlig for at de personopplysningene som behandles gjennom Tjenesten, herunder den informasjon Kunden mottar fra kandidatene gjennom Tjenesten, slettes når formålet med behandlingen av disse er oppfylt, med mindre Kunden er pålagt gjennom lov å oppbevare eller arkivere personopplysningene for en lengre periode eller Kunden på annet grunnlag har rett til fortsatt lagring av opplysningene.

Data fra Tjenesten skal oppbevares i Tjenesten og ikke eksporteres, eller lastes ned med mindre det er strengt nødvendig for rekrutteringsarbeidet. Kunden plikter å slette data som eventuelt er tatt ut av basen når formålet med å hente ut dataene er innfridd.

Kunden har ikke adgang til å overdra sine rettigheter og forpliktelser i medhold av disse vilkår til andre parter uten FINNs forutgående samtykke.

Tjenesten kan ikke benyttes til rekrutteringer for andre virksomheter enn Kunden, unntak fra dette gjøres der Kunden er et bemanningsforetak. Med mindre noe annet er skriftlig avtalt med FINN, kan Kunden kun gi personer som er ansatt i Kundens virksomhet tilgang til Tjenesten.

Kunden er selv ansvarlig for at deres interne IT-systemer og - retningslinjer ikke begrenser bruken av Tjenesten.

5. FINNS FORPLIKTELSER

FINN er databehandler i personopplysningslovens forstand og behandler personopplysninger gjennom Tjenesten på Kundens vegne. I egenskap av å være databehandler får FINN tilgang til informasjon om Kundens rekrutteringsprosesser, opplysninger knyttet til kandidaters stillingssøknader og Kundens bruk av Tjenesten. FINN vil ikke benytte, endre eller videreformidle slike personopplysninger til uvedkommende.

FINN skal ikke behandle personopplysningene på annen måte eller i større utstrekning enn det som er nødvendig for levering av Tjenesten, herunder for å:

  • Tilby brukerstøtte
  • Lagring av data
  • Foreta back-up og sikkerhetskopiering av Kundens data
  • Foreta feilretting og endringer/oppgraderinger av Tjenesten
  • Eksport til annen software
  • Sletting av data: FINN sletter søknader automatisk 12 måneder etter innsendelsesdato. Data slettes også ved avslutning av kundeforhold

FINN skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger på vegne av Kunden gjennom Tjenesten, jf. personopplysningsloven §§ 13 og 15.

Ytterligere detaljer om behandling av personopplysninger i Tjenesten reguleres i separat databehandleravtale inngått mellom partene. En kopi av avtalen kan lastes ned i Søkerhåndtering.

6. MISLIGHOLD

Dersom Kunden unnlater å betale for jobbannonsen eller på annen måte misligholder disse vilkår, forbeholder FINN seg retten til å umiddelbart stenge Kundens tilgang til Tjenesten inntil misligholdet er rettet opp.Dersom tilgangen til Tjenesten blir stengt som følge av Kundens mislighold, kan FINN ilegge et gebyr for gjenåpning av Tjenesten.

 

7. ANSVAR

Partene er ikke ansvarlig for den annen parts tap som følge av tekniske problemer, avbrudd i Tjenesten, datafeil eller annen skade eller tap som oppstår i tilknytning til Tjenesten eller disse vilkår, med mindre skaden skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra den ene partens side.


Var denne artikkelen nyttig?
3 av 5 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.