Salgs og leveringsvilkår - FINN Nybrukt

FINN Nybrukt er en tjeneste fra FINN hvor du kan finne det beste utvalget av brukt og kvalitetssikrede mobiler og elektronikk fra noen av markedets fremste tilbydere. 

 

Det er selger som står ansvarlig for levering, returhåndtering og garantisaker på produkter kjøpt fra dem via tjenesten “FINN Nybrukt”. Her finner du en oversikt over alle våre selgeres egne salgs- og leveringsvilkår. 

 

Macncarry 

E-post: post@macncarry.com  

Telefon: +47 924 823 87 

https://macncarry.no/om-oss/

Avtalen

Avtalen mellom kjøper (forbruker) og selger (næringsdrivende) består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. 

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.  

 

Partene

Avtalen er inngått mellom kjøper og selger. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. 

Selger er Macncarry AS

Organisasjonsnummer: 927 084 570 

Adresse: Rådhusgata 15, 3211 Sandefjord 

Epost: post@macncarry.com

Telefonnummer: 92 26 37 00 

 

Pris

Prisene som oppgis i nettbutikken inkluderer merverdiavgift og andre avgifter. Opplysninger om totale kostnader, inklusive avgifter og leveringskostnader spesifiseres i bestillingsløsningen før kjøper gjennomfører bestillingen. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. 

 

Avtaleinngåelsen

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil i annonser o.l og/eller på nettsted av vesentlig størrelse kan selger ensidig endre, annullere eller avvise bestillingen, til tross for at kjøper har mottatt ordrebekreftelse. 

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans/huns representant, har overtatt varen. 

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. 

Risikoen for varen 

Risikoen for varen overføres fra selger til kjøper når han/hun, eller kjøpers representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6. Dersom kjøper unnlater å overta en vare som er stilt til kjøpers rådighet i henhold til avtalen og er klar til levering, bærer kjøper risikoen for tap og skade som skyldes varens egenskaper, selv om varen ikke er levert til kjøper. 

Dersom varen forsvinner eller blir skadet før den fysiske besittelsen er overtatt, bærer selger risikoen for dette. Blir varen borte eller skadet etter fysisk overtakelse, bærer kjøperen risikoen for det. 

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. 

Kjøperen må gi selger beskjed om bruk av angreretten innen 30 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag. 

Angrefristen begynner å løpe: 

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. 

Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt. 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen, primært ved å benytte mottatt angrerettskjema, eller skriftlig brev, e-post med referanse til ordrenummer. 

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til 12 måneder etter at varen er mottatt. 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 30 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Ved bruk av angrerett må kjøper selv dekke eventuelle retur-/ fraktkostnader. Produktet sendes tilbake til selger (med sporingsnummer), om mulig i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema (som ligger vedlagt på ordrebekreftelsen kunden fikk på epost). Skjemaet kan lastet ned HER. 

Selger er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen. Tilbakebetaling skal finne sted innen 30 dager etter at selgeren mottar produktet eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet til selger. 

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Er det lastet inn data av kjøper på en telefon, nettbrett eller Pc før produktet blir returnert, vil kjøper bli belastet 200kr i gebyr for kostnaden av å slette innhold.

Forsinkelse og manglende levering 

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. 

Oppfyllelse: Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

Heving: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunkt er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen. 

Erstatning: Kjøperen kan kreve erstatning for tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.  

Reklamasjon

Etter at kjøper har mottatt produktene, anbefales det at kjøper så snart som mulig undersøker om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transport, eller om produktene ellers har feil eller mangler. 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøpernes side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Selger kan kreve å få reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at det medfører en urimelig kostnad. Det anbefales av bevishensyn at reklamasjon bør skje skriftlig. Melding om reklamasjon kan sendes på epost til: post@macncarry.com . 

Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen to måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. 

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold 

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer. 

Oppfyllelse: Selger kan fastholde kjøpet og kreve kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom selgeren venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

Heving: Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen kan selger heve kjøpet. 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. 

Personopplysninger

Ved å akseptere salgsbetingelsene gir kjøpet samtykke til at Macncarry AS kan oppbevare og lagre personopplysningene som er nødvendig for at selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene i henhold til avtalen som er inngått. Herunder navn, telefonnummer, e postadresse og leveringsadresse som er nødvendig informasjon for å kontakte kjøper og transportering av varer. Selger er pålagt å oppbevare denne informasjonen som dokumentasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og håndtering av garanti, reklamasjon og angrerett. 

Personvernerklæring for Macncarry AS kan leses på deres nettside

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. Punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no

 

Teleoutlet: 

E-post: post@teleoutlet.no

Telefon: 21 89 75 75 (Man - fre kl 08:00 - 17:00)

https://teleoutlet.no/pages/kontakt-oss


Salgs- og leveringsvilkår 

Levering

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen eller e-post som følger med ordrebekreftelse, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

Vi leverer kun til fastlandsadresser i Norge.

Vårt demovarelager endres fortløpende. Utsolgt-situasjoner kan derfor forekomme.

 

Angrerett og retur

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt.

Kjøperen skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dem til selgeren dersom selgeren ikke har tilbudt seg å hente varene.

 

Teleoutlet tilbyr derimot åpent kjøp i 30 dager.

Det vil si at du kan returnere varen innen hele 30 dager etter at den ble levert.

 

Hvordan går man frem for å returnere en vare til Teleoutlet?

For at vi skal kunne utføre behandlingen av din angrerettforespørsel, er det viktig at varen du sender inn leveres inn slik den ble levert til deg.

Dette innebærer at:

- Kodelås / mønsterlås / passord er fjernet

- Telefonen MÅ være deaktivert fra brukerkontoer som f.eks. Apple-ID og iCloud, KIES, osv. Varer som er låst med personlig konto VIL bli returnert til deg.

- Varen sendes inn med komplett salgspakke. Det vil si at alt tilbehør må sendes med.

For sikkerhets skyld anbefaler vi at du sender varen som servicepakke/norgespakke, og tar vare på sporingsinformasjonen fra posten.
Reklamasjon og garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt "Kjøperens rettigheter ved forsinkelse" og "Kjøperens rettigheter ved mangel". Garanti som blir gitt av selger eller produsent gjelder i Norge.

 

Vi fraråder bruk av uautoriserte verksted til å håndtere varer som er levert av Teleoutlet, da dette vil medføre at garanti bortfaller.

Dette gjelder uansett type uautorisert inngrep.

 

Hvordan går man frem for å reklamere på en vare til Teleoutlet?

Ta kontakt med oss på telefon: 21897575 eller epost: post@teleoutlet.no. Du vil da få informasjon ang. hvordan du kan sende varen til oss. Når varen så er mottatt, vil den bli undersøkt hos oss. Dersom varen da ikke er fysisk skadet (knust, væskeskadet osv.) eller låst til konto/innehar personlig informasjon, vil denne bli behandlet som en garantisak.

 

Annet

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. “Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

 

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren beskjed. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

 

Hulii

E-post: kundeservice@hulii.no

Telefon: +47 484 81 468

Åpningstider kundeservice: Hverdager: 09:00 - 15:00

Nettside: Under renovasjon

 

Salgs- og leveringsvilkår

Selger selger brukte produkter. Disse leveres uten lader eller annet utstyr dersom ikke annet er spesifisert.

 

Levering

Varene klargjøres for levering etter registrert betaling. Levering skjer til kundens oppgitte adresse.

Selger har ansvaret og risikoen for produktene inntil de er i kjøpers besittelse.

Etter mottak av produktene bør kjøper innen rimelig tid undersøke at det er levert korrekte produkter i riktige kvanta, eller om produktene innehar feil eller mangler.

 

Angrerett og retur

Kjøper kan angre kjøpet av produktet etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøper uten grunn kan returnere produktet til selger selv om det ikke foreligger noen mangel. Kjøper må gi selger melding om bruk av angreretten innen 30 dager etter at produktet er mottatt.

Kjøper kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Produktet må likevel kunne leveres tilbake til selger i samme stand som den var i da kjøper mottok den, inkludert tilbehør som fulgte med produktet. Selger kan kreve at kjøper erstatter verdireduksjon som følge av kjøpers håndtering av varen som ikke har vært nødvendig for å fastslå produktets art, egenskap og funksjon

 

Hvordan går man frem for å returnere en vare til Hulli: 

Send en epost til kundeservice@hulii.no hvor du opplyser om at du ønsker å benytte deg av angreretten på kjøpe ditt.

For at vi skal kunne behandle din angrerett forespørsel, er det viktig at varen du sender inn leveres inn slik den ble levert til deg.

 

Dette innebærer at:

- Alt innhold er slettet og telefonen er 100% tilbakestilt

- Kodelås / mønster lås / passord er fjernet

- Telefonen MÅ være deaktivert fra brukerkontoer som f.eks. Apple-ID og iCloud, KIES, osv.

 

Varer som er låst med personlig konto vil bli returnert tilbake til deg!
Reklamasjon og Garanti

Ved forbrukerkjøp kan kjøper i henhold til Forbrukerkjøpsloven reklamere på produktet. Reklamasjon på forhold relatert til leveransen (slik som feil eller mangel i leveringen) må skje innen rimelig tid etter at kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, men ikke lenger enn tre måneder fra det tidspunktet mangelen ble oppdaget.

Reklamasjonsretten løper to år fra det tidspunktet kjøper overtok produktet.

Selv om et produkt er innenfor reklamasjonsfristen så vil ikke alle typer svikt regnes som rettslige mangler som gir kunden rettigheter. Det er en konkret vurdering i hver enkelt sak, og for brukte produkter må forventningene til å holdbarhet ofte justeres noe ned.Hvordan går man frem for å reklamere på en vare til Hulli?

Send en epost til kundeservice@hulii.no hvor du opplyser om hva som er feil ved produktet så vil du motta informasjon om hvordan du kan sende varen til oss.

Når varen så er mottatt, vil den bli undersøkt hos oss. Dersom varen da ikke er fysisk skadet (knust, væskeskadet osv.) eller låst til konto/innehar personlig informasjon, vil denne bli behandlet som en garantisak.Følgende dekkes ikke av garantien:

Reduksjon i batterikapasitet som følge av normal bruk av produktet.

Batterifeil som oppstår senere enn 12 måneder etter kjøpet.

Selvforskyldte skader som sprekker i glass/skjerm, produktet har bøyd seg, skader på knapper, kamera.

Fuktskade

Feil i tredjeparts programvare

Frakt skader oppstått på produktet grunnet kjøpers uansvarlighet

Feil som skyldes at produktet har blitt forsøkt reparert av kunden selv eller en tredjepart uten selgers forhåndsgodkjennelse

Kunden har glemt sitt Apple ID eller passord.

 

Annet

Selger tar forbehold om feil og/eller mangler i varebeskrivelser, priser, markedsføring, tekniske løsninger, lagerbeholdninger samt alle andre forhold hvor en feil har oppstått. Selger forbeholder seg retten til å kansellere en ordre eller deler av denne dersom en feil har oppstått, ved utsolgt(e) produkt(er) eller ved situasjoner hvor selger ikke kan levere i henhold til informasjon oppgitt i nettbutikken, gjennom markedsføring eller på annen måte.

 

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har mangler eller om den har blitt skadet under transporten. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. “Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse»

 

Gamera

 

E-post: support@gamera.no

Telefon: 33 45 03 00 (Man-Fre 09:00-16:30)

Chat (Man-Fre 09:00-16:30): 

Bruk den gule chatboblen nederst i høyre hjørne på gamera.no

https://www.gamera.no/kundesenter/hjelp

 

Salgs- og leveringsvilkår

Levering

Bestillinger som er gjort hos GamEra vil bli levert når alle varene i bestillingen er klare til levering (samlet levering). Samlet levering kan i enkelte tilfeller fravikes, men dette må skje etter anmodning fra kjøper. GamEra er forpliktet til å levere varer iht. bestilling forsvarlig, med følgende unntak og begrensninger:

-Dersom enkelte varer i bestillingen har utgått.

-Dersom GamEra oppdager feil i varens egenskaper i forhold til opplysninger gitt til kjøper i forkant.

-Dersom pris eller mengde oppdages å være feil i forhold til ordrebekreftelse.

-Ved mislighold, mistanke om svindel etc.

Kjøper skal da bli varslet om dette, og tilbys alternativ hvis dette finnes. Kjøper står fritt til å endre eller avbestille iht. de vilkår som gjelder.Angrerett og retur

Kjøper kan angre kjøpet av produktet etter angrerettlovens bestemmelser. GamEra oppfyller opplysningsplikten jf. Angrerettloven Kap. 2, §8 ved å sende ordrebekreftelse og angrerettsskjema til kjøper, samt at varens pris, mengde og beskaffenhet og total bestillingens fraktpris er uttrykkelig opplyst i forkant. Gamera tilbyr åpent kjøp i 30 dager på alle varer kjøpt gjennom FINN Nybrukt. Kjøper kan returnere varer ved å sende angrerettskjema innen 30 dager etter kjøper har blitt gjort oppmerksom på at det er mulig å motta bestillingen.

 

Hvordan går man frem for å returnere en vare til Gamra.no?

Kjøper anbefales å benytte returportalen på Kundesenter-sidene på gamEra.no. For at vi skal kunne utføre behandlingen av din angrerettforespørsel, er det viktig at varen du sender inn leveres inn slik den ble levert til deg.

Dette innebærer at:

- Kodelås / mønsterlås / passord er fjernet

- Telefonen MÅ være deaktivert fra brukerkontoer som f.eks. Apple-ID og iCloud, KIES, osv. Varer som er låst med personlig konto vil bli returnert til deg.Reklamasjon og garanti

Ved forbrukerkjøp kan kjøper i henhold til Forbrukerkjøpsloven reklamere på produktet. Reklamasjon på forhold relatert til leveransen (slik som feil eller mangel i leveringen) må skje innen rimelig tid etter at kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, men ikke lenger enn 14 dager fra det tidspunktet mangelen ble oppdaget. Reklamasjonsretten gjelder i 2 år. Reklamasjon forutsetter også at det meldes i fra om dette innen "rimelig" tid etter at feilen/mangelen ble oppdaget. Med "rimelig tid" fastsettes 60 dager fra feilen ble oppdaget til at den meldes i fra. Fra det tidspunkt kan reklamasjon avslås eller avkortes. Selv om et produkt er innenfor reklamasjonsfristen så vil ikke alle typer svikt regnes som rettslige mangler som gir kunden rettigheter. Det er en konkret vurdering i hver enkelt sak, og for brukte produkter må forventningene til holdbarhet ofte justeres noe ned. Ved spørsmål knyttet til reklamasjon og garanti ber vi kunde ta kontakt med oss via en av våre kanaler.
Annet

Kjøper plikter å kontrollere innholdet av bestillingen innen 7 dager etter mottak. Kontrollen skal bestå i å avstemme innholdet opp mot ordrebekreftelse, samt å se etter defekter, mangler eller skader. Dersom bestillingen inneholder mangler, feillevering eller feil/skader, heretter kalt "feilprodukter" skal kjøper straks og innen 7 dager etter varemottak melde ifra til GamEra. GamEra skal da om ikke annet blir avtalt raskest mulig sende ut varer som mangler, og ordne med kostnadsfri retur av feilprodukter.

 

 

 

Phonecircle

Email: Kundeservice@phonecircle.no

Tlf: 48920505 (Man-Fre 09:00-15:00)

Chat (Man-Fre 09:00-15:00)

Bruk den gule chatboblen nederst i høyre hjørne på phonecircle.no

 

Salgs- og leveringsvilkår

Levering:

Varene gjøres klare for levering etter at betalingen er registrert, med en vanlig klargjøringstid på 1 virkedag. Levering utføres med den valgte speditøren til den adressen kjøperen oppga ved ordreinnleggelsen, med mindre det er skriftlig avtalt annerledes. Speditøren velges ved ordreinnleggelsen. Avhengig av kjøperens bostedsadresse og/eller ordrebeløpet, kan det hende at speditøren allerede er forhåndsvalgt. Normal leveringstid til de fleste steder i Norge er 1-5 virkedager. Unntak kan oppstå ved uforutsett høy etterspørsel eller under høysesonger som jul. Selgeren bærer ansvaret og risikoen for produktene inntil de er i kjøperens besittelse. Ved uforutsett forsinkelse vil selgeren kontakte kjøperen så snart som mulig. Ved forsinkelse kan kjøperen, avhengig av omstendighetene, holde tilbake kjøpesummen, kreve levering av tilsvarende vare, kreve erstatning eller heve avtalen. Etter mottak av produktene oppfordres kjøperen til å undersøke korrekte produkter i riktig antall innen rimelig tid, eller om det skulle være feil eller mangler. Kjøperens rett til senere å reklamere på forhold knyttet til leveringen kan falle bort hvis dette ikke skjer innen rimelig tid etter mottak av produktene.

 

Leveringskostnader og kjøperens plikter:

Ved bestilling aksepterer kjøperen vilkårene som gjelder for valgt fraktalternativ.

 

Angrerett og retur:

Forbrukere har rett til å angre kjøpet i løpet av 14 dager i samsvar med Angrerettloven, regnet fra mottak av produktene og ved bruk av Phonecircle's angreskjema. Phonecircle praktiserer en utvidet angrerett for kjøperen gjennom 30 dagers åpent kjøp. Denne 30-dagers perioden gjelder både for forbrukerkjøp og næringskjøp. Dersom kjøperen ikke mottar et angreskjema i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne retten automatisk til tre måneder. For å benytte seg av angreretten må produktet returneres til selgeren i samme stand som det var ved mottak av kjøperen.

 

Angre / Hev kjøpet ved å kontakte kundeservice eller i samsvar med instruksjonene du mottar i ordrebekreftelsen eller sammen med produktet. Når forespørsel om angre- eller heverett mottas, vil selgeren gi kjøperen detaljert informasjon om hvordan returneringen av produktet skal gjennomføres, inkludert nødvendig informasjon som skal følge med returen. Kjøperen bærer ansvaret og risikoen for produktene frem til de er tilbake i selgerens besittelse, og de må returneres i samme tilstand som de var da kjøperen mottok dem. Tilbakebetaling av kjøpesummen vil bli gjennomført innen 14 dager.

 

Reklamasjon og garanti:

Ved forbrukerkjøp har kjøperen rett til å reklamere på produktene i samsvar med Forbrukerkjøpsloven. Reklamasjon knyttet til leveringsforhold, for eksempel feil eller mangler ved levering, må skje innen rimelig tid etter at kjøperen har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, men ikke mer enn to måneder etter at mangelen ble oppdaget. Reklamasjonsretten gjelder i to år fra det tidspunktet kjøperen overtar produktet. For produkter med en betydelig forventet levetid, gjelder reklamasjonsretten i fem år. Kjøperen må reklamere i rett tid for å opprettholde retten til å påberope seg mangelen. En mangel som blir oppdaget innen seks måneder etter at kjøperen har overtatt produktene, anses å ha eksistert ved leveringstidspunktet.

 

Reklamasjon kan sendes inn ved å kontakte kundeservice eller i samsvar med instruksjonene gitt i ordrebekreftelsen eller sammen med produktet. Ved mottak av en reklamasjonsforespørsel vil selgeren gi kjøperen detaljert informasjon om hvordan retur av produktet skal gjennomføres, inkludert nødvendig informasjon som skal følge med returen. Kjøperen har ansvaret og risikoen for produktene inntil de er tilbake i selgerens besittelse og må returneres i samme tilstand som produktet var ved kjøperens mottak.

 

Extndit 

E-post; nybrukt@extndit.no

Telefon: 48051980

https://www.extndit.no/finn-nybrukt

 

Salgs- og leveringsvilkår

Levering: 

Bestillinger sendes påfølgende virkedag. Extndit behandler bestillingen i henhold til avtalen som er inngått ved kjøp i nettbutikken. Varen leveres med avtalt transportør, med de retningslinjer som foreligger. Extndit ser sin rett til å endre en bestilling, dersom:

  • Enkelte varer er utgått fra sortimentet, eller antall på varelager avviker.
  • Vesentlig feil i prissettingen av produktet, som åpenbart er feil i system, eller menneskelig svikt.
  • Ved mistanke om svindel.
  • Varer som bestilles uten til adresser utenfor fastlands Norge.

 

Angrerett og retur

 

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Angrerettsskjema medfølger sendingen mot Kjøper. Utfylt skjema skal returneres sammen med produktet. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt, enten via e-post, telefon eller brev. Kjøperen skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dem til selgeren dersom selgeren ikke har tilbudt seg å hente varene. Kopi av angrerettskjema og vilkår for angrerett finnes på vår internettside; https://www.extndit.no/finn-nybrukt

 

Extndit gir 30-dagers utvidet angrerett i forbindelse med alle kjøp, utført via Finn.no/Nybrukt.

 

Hvordan går man frem for å returnere en vare til Extndit?

Vi ønsker at angrerettshåndtering skal være en smidig prosess, og stiller derfor noen enkle krav fra kjøper:

-Fjern alle kodelåser, mønsterlås og passord. Produkter med lås fra brukeren, vil bli avvist og returnert.

-Deaktiver/fjern Apple kontoen som er tilknyttet telefonen via iCloud, eller Google kontoen på Android telefoner (Samsung, Xiaomi, OnePlus, Huawei). Produkter med aktiv konto vil blir returnert til kjøper.

-Returner kun produkt(ene) som ble handlet hos oss.

Les mer om å fjerne Apple-konto her; https://support.apple.com/no-no/HT201351

Les mer om å fjerne Google-lock her: https://support.google.com/android/answer/7664951?hl=no

 

Reklamasjon og garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt "Kjøperens rettigheter ved forsinkelse" og "Kjøperens rettigheter ved mangel". Garanti som blir gitt av selger eller produsent gjelder i Norge. Det er viktig at kjøperen inspiserer varen så snart det lar seg gjøre, og varsler selgeren om avvik innen rimelig tid. Reklamasjon på transportskader må meldes umiddelbart til transportør ved henting av produktet, eller selger inn 3 dager fra uthenting av sendingen.

 

Release 

E-post: post@release.no  

Telefon: +47 90429100 

Man-fre: 09.00-15.00

https://release.no/kundeservice/kontakt/ 

  1. Levering

Varene klargjøres for levering etter registrert betaling. Vi sender samme dag hvis bestilling skjer før kl 13.00. Dagen etter dersom ordre legges etter kl 13.00. Levering skjer med valgt speditør til adressen Kjøper har oppgitt ved ordreinnleggelsen, med mindre annet er skriftlig avtalt. Speditøren velges ved ordreinnleggelse. Avhengig av Kjøpers bostedsadresse og/eller ordrebeløpet, kan det være at speditøren er forhåndsvalg. Normal sendingstid til de fleste steder i Norge er 1-5 virkedager. Avvik kan forekomme ved uforutsett høy pågang, eller høysesonger som jul. Selger har ansvaret og risikoen for produktene inntil de er i Kjøpers besittelse. Skulle en uforutsett forsinkelse oppstå vil Selger kontakte Kjøper så snart dette er mulig. Ved forsinkelse kan Kjøper avhengig av omstendigheter holde kjøpesummen tilbake, kreve levering av tilsvarende vare, kreve erstatning eller heve avtalen. Etter mottak av produktene bør Kjøper innen rimelig tid undersøke at det er levert korrekte produkter i riktige kvanta, eller om produktene måtte ha feil eller mangler. Kjøpers rett til senere å reklamere på forhold knyttet til leveringen kan bortfalle dersom dette ikke skjer innen rimelig tid etter mottak av produktene.

 

Leveringskostnader og Kjøpers plikt: Ved bestilling aksepterer Kjøper vilkårene som gjelder for valgt fraktalternativ.

 

  1. Angrerett og retur

Forbrukere har 14 dagers angrerett i tråd med Angrerettloven, gjeldende fra mottak av produktene og Release’ angrerettskjema.  For å benytte angrerett må produktet leveres tilbake til Selger i tilsvarende stand som da Kjøper mottok det.

Release gir i praksis Kjøper utvidet angrerett, gjennom 30 dagers åpent kjøp. 30 dagers åpent kjøp gjelder både ved forbrukerkjøp og næringskjøp.

Angring / Heving av kjøp gjøres ved å kontakte kundeservice, eller i tråd med beskrivelsen du mottar i ordrebekreftelsen eller sammen med produktet. Ved mottak av forespørsel om angrerett / heving av kjøp vil Selger informere Kjøper nærmere om hvordan tilbakeleveringen av produktet skal foregå, inkludert hvilken informasjon som skal følge med returen. Kjøper har ansvaret og risikoen for produktene inntil de er tilbake i Selgers besittelse, i den samme tilstand som produktene var de Kjøper mottok dette.

Tilbakebetaling av kjøpesummen skjer innen 14. dager.

For fullstendig angre- og returretts vilkår: release.no/dette-er-release/vilkar/salgsvilkar-release-nettbutikk/

 

  1. Reklamasjon og garanti

Ved forbrukerkjøp kan Kjøper i henhold til Forbrukerkjøpsloven reklamere på produktene. Reklamasjon på forhold relatert til leveringen (slik som feil eller mangel i leveringen) må skje innen rimelig tid etter at Kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, men ikke mer enn to måneder fra det tidspunktet mangelen ble oppdaget. Reklamasjonsretten løper to år fra det tidspunktet Kjøper overtok produktet. For produkter som er ment å ha en vesentlig livslengde er reklamasjonsretten fem år. Kjøper må reklamere i tide for ikke å tape retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som kommer frem innen seks måneder fra tidspunktet Kjøperen overtok produktene, blir ansett å ha vært der ved leveringstidspunktet.

Reklamasjon gjøres ved å kontakte kundeservice, en av våre butikker eller i tråd med beskrivelsen du mottar i ordrebekreftelsen eller sammen med produktet. Ved mottak av forespørsel om reklamasjon vil Selger informere Kjøper nærmere om hvordan tilbakeleveringen av produktet skal foregå, inkludert hvilken informasjon som skal følge med returen. Kjøper har ansvaret og risikoen for produktene inntil de er tilbake i Selgers besittelse, i den samme tilstand som produktet var da Kjøper mottok dette.

For fullstendig reklamasjonsrett og garanti: release.no/dette-er-release/vilkar/salgsvilkar-release-nettbutikk/

 


Var denne artikkelen nyttig?
1 av 4 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.